جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
سرفصل دروس رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

سرفصل دروس رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

 

 

2 کارشناسی پیوسته مهندسی ایمنی **دانلـــــــــود**
3 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (It) ***دانلـــــــــــــود***
4 کارشناسی پیوسته مهندسی برق ***دانلـــــــود***
5 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک دانلـــــــــــود...
6 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی ****دانلــــــــــــــــود****