دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 

ردیف مقطع  رشته تحصیلی فایل دانلود سر فصل
1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانلــــــود