جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
سرفصل دروس کلیه رشته های فعال در موسسه رهجویان دانش برازجان
ردیف مقطع  رشته تحصیلی فایل دانلود سر فصل
1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی) *دانلـــــــــود*
       
2 کارشناسی پیوسته مهندسی ایمنی **دانلـــــــــود**
3 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (It) ***دانلـــــــــــــود***
4 کارشناسی پیوسته مهندسی برق ***دانلـــــــود***
5 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک دانلـــــــــــود...
6 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی ****دانلــــــــــــــــود****
       
7 کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر *داانلـــــــود.........
8 کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل-ابزار دقیق در حال بروزرسانی...
9 کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق دانلـــــــــــــــــــــــود...
10 کارشناسی ناپیوسته مهندسی صنایع شیمیایی دانــــــــلـــــــــــــــــــــود...
11 کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری(ICT) در حال بروزرسانی...
12 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران **دانلــــــــــــــــــــــــود**....
       
13 کاردانی کاردانی فنی عمران در حال بروزرسانی...
14 کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی ***دانلــــــــود ***
15 کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)

***دانــــــــــــــــــــــلــــــــــود***

16 کاردانی صنایع شیمیایی **دانلــــــــــود**
17 کاردانی الکتروتکنیک(برق صنعتی) ****دانلــــود****
18 کاردانی الکترونیک (الکترونیک عمومی) ***دانــــــــــــلـــــــــــــود***
       
19  ************** ********************  ******در حال بروزرسانی...******