چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
چارت اداری موسسه رهجویان دانش برزجان

 

نتیجه تصویری برای فناوری اطلاعات

 

 

 

کارشناس آموزش و امور دانشجویی

خانم مهندس زال

 

**** *** ****

 

کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلان

مهندس علی نجفی

 

*** **** ***

 

کارشناس برنامه ریزی و امور فارغ التحصیلان

سرکار خانم مظفری

 

***** *** *****

 

مدیر داخلی (ساختمان آمـوزشی)

آقای حیاتی