اعضای هیئت امنای دانشگاه رهجویان دانش برازجان

 

 

اعضـــــــــای هیئـــــــت امنای مـوسسه رهجــویان دانــش به شــــرح زیــــــر می باشد: 

 

ردیف نام نوع مدرک سمت
1 رضا جمالی حوزوی نماینده نهاد رهبری
2 رضا آذین دکتری نماینده وزیر علوم
3 محمدرضا محمدی زاده دکتری عضو
4 حسن جلیلی دکتری عضو
5 مسعود مفرحی دکتری عضو
6 علیرضا فیوض دکتری عضو
7 محمدرضا شمس الدینی دکتری عضو
8 غلامحسین خواجه دکتری عضو