مدیریت داخلی ساختمان

  

نتیجه تصویری برای تابلو مدیریت داخلی

نام: علی نجفی

تحصیلات: کارشناسی نرم افزار

سمت/پست سازمانی:

مدیریــت داخلـــی