امور مالی و حسابداری 

 

نتیجه تصویری برای امور مالی

 

 

مجید دانایی فر

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابـداری

سمت/پست سازمانی: مسئول امور مالی 

 

*